พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

คำว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่กล่าวถึงใน กฎหมายการศึกษาแห่งชาตินั้น ได้ให้ความหมายไว้อย่างไร
ข้อใดกล่าวได้ถูกที่สุด หากต้องการให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ มีมาตรฐาน ทุกหนทุกแห่ง
การจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลซึ่งมีความบกพร่องรัฐ ต้องจัดอย่างไร
บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เป็นความหมายของข้อใด
ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาอย่างไร
ข้อใด เกี่ยวข้องกับ ความมุ่งหมายของการศึกษา ในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มากที่สุด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
การจัดการศึกษาตามระบบการศึกษาในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มี กี่ รูปแบบ
การจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ รัฐ ต้องจัดอย่างไร
คำว่า “การศึกษาตลอดชีวิต” ไม่ได้เกิดจาก การผสม ผสานระหว่าง การศึกษาในรูปแบบใด
ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง
ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ผู้สอน” ได้ตรงกับ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มากที่สุด
การศึกษาสำหรับ คนพิการ รัฐ ต้องจัดอย่างไร
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก