พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

การศึกษาสำหรับ คนพิการ รัฐ ต้องจัดอย่างไร
ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ผู้สอน” ได้ตรงกับ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มากที่สุด
ข้อใด เกี่ยวข้องกับ ความมุ่งหมายของการศึกษา ในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มากที่สุด
คำว่า “การศึกษาตลอดชีวิต” ไม่ได้เกิดจาก การผสม ผสานระหว่าง การศึกษาในรูปแบบใด
ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
ข้อใดกล่าวได้ถูกที่สุด หากต้องการให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ มีมาตรฐาน ทุกหนทุกแห่ง
การจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลซึ่งมีความบกพร่องรัฐ ต้องจัดอย่างไร
คำว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่กล่าวถึงใน กฎหมายการศึกษาแห่งชาตินั้น ได้ให้ความหมายไว้อย่างไร
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาอย่างไร
บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เป็นความหมายของข้อใด
ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง
การจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ รัฐ ต้องจัดอย่างไร
การจัดการศึกษาตามระบบการศึกษาในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มี กี่ รูปแบบ
ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษา
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก