พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

การจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ รัฐ ต้องจัดอย่างไร
ข้อใดกล่าวได้ถูกที่สุด หากต้องการให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ มีมาตรฐาน ทุกหนทุกแห่ง
การศึกษาสำหรับ คนพิการ รัฐ ต้องจัดอย่างไร
ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ผู้สอน” ได้ตรงกับ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มากที่สุด
ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง
ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
คำว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่กล่าวถึงใน กฎหมายการศึกษาแห่งชาตินั้น ได้ให้ความหมายไว้อย่างไร
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ข้อใด เกี่ยวข้องกับ ความมุ่งหมายของการศึกษา ในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มากที่สุด
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาอย่างไร
การจัดการศึกษาตามระบบการศึกษาในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มี กี่ รูปแบบ
การจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลซึ่งมีความบกพร่องรัฐ ต้องจัดอย่างไร
ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษา
บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เป็นความหมายของข้อใด
คำว่า “การศึกษาตลอดชีวิต” ไม่ได้เกิดจาก การผสม ผสานระหว่าง การศึกษาในรูปแบบใด
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก