หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

หลักหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมและหลักสูตรแบบแกนสอดคล้องกับปรัชญาใด
จุดหมายของหลักสูตรฯ 2551 ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับใดมากที่สุด
ปรัชญาทางการศึกษามีประโยชน์อย่างไร
ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในองค์ประกอบใด
ปรัชญาทางการศึกษาใดยึดหลักความความจำ ครูถ่ายทอด เนื้อหาตายตัวและ สอบแบบบรรยาย
ใครมีบทบาทสำคัญในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อพัฒนาที่แท้จริง
ข้อใดเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางฯ 2551 คือข้อใด
ส่วนใดของหลักสูตรฯ 2551 เป็นเป้าหมาย สำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
ข้อใดไม่ใช่หลักการหลักสูตรฯ 2551
ผู้เรียนมีอิสระในการเลือก ส่วนครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทาง การเรียนรู้เน้นการพัฒนาการของผู้เรียน
ครูเป็นผู้นำทางในด้านการทดลองและวิจัย เน้นประสบการณ์ต่างๆและการปฏิบัติจริงยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เชื่อว่าการศึกษาเป็นชีวิต
ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร
หลักสูตรฯ 2551 จัดว่าเป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นในด้านใด
ข้อใดไม่ใช่จุดหมายหลักสูตรฯ 2551
ข้อใดไม่จัดอยู่ในวิสัยทัศน์ของหลักสูตรฯ 51
สิ่งใดที่นำไปใช้กำหนดเนื้อหา จัดหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน เป็นเกณฑ์สำคัญในการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
ข้อใดกำหนดเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ ต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร ประเมินอย่างไร
ข้อคือเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน โดยระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้และปฏิบัติได้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก