หลักการจัดการเรียนการสอน ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

เทคนิคการสอนแบบร่วมกันคิด คือข้อใด
วิธีการสอนแบบ 4 MAT ข้อใดกล่าวถูกต้อง
จากทฤษฎีพหุปัญญา ผู้มีความสามารถปัญญาด้านภาษามักจะประกอบอาชีพใด
เทคนิคการสอนแบบร่วมมือกันอ่านและเขียน
กรณีที่นักเรียนทำผิดวินัยครูควรทำอย่างไร
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)เป็นทฤษฎีของผู้ใด
การสอนแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือข้อใด
ข้อใดคือองค์ประกอบของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม
ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นทฤษฎีของใคร
วิธีใดเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด
4 MAT เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่คล้ายกับเทคนิควิธีการสอนแบบใด
แบบสืบสวนสอบสวน คือข้อใด
การเลือกวิธีสอนควรเลือกอย่างไร
การสอนแบบใด นักเรียนได้มีโอกาสเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้วางแผนบทเรียน ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้
Story Line เป็นเทคนิคการสอนแบบใด
ทฤษฎีพหุปัญญากล่าวว่าปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวมักจะประกอบอาชีพใด
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด คือข้อใด
หลักการจัดการศึกษา คือ ข้อใด
เทคนิคร่วมด้วยช่วยงานกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าเกณฑ์ที่วางไว้จะได้รับคำชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะได้รับรางวัล(ประสบความสำเร็จเป็นทีม)คือข้อใด
การสอนแบบใดต่อไปนี้ที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก