หลักการจัดการเรียนการสอน ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

การเลือกวิธีสอนควรเลือกอย่างไร
การสอนแบบใดต่อไปนี้ที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด
ข้อใดคือองค์ประกอบของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม
ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นทฤษฎีของใคร
การสอนแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือข้อใด
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด คือข้อใด
หลักการจัดการศึกษา คือ ข้อใด
เทคนิคการสอนแบบร่วมมือกันอ่านและเขียน
วิธีใดเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด
4 MAT เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่คล้ายกับเทคนิควิธีการสอนแบบใด
วิธีการสอนแบบ 4 MAT ข้อใดกล่าวถูกต้อง
กรณีที่นักเรียนทำผิดวินัยครูควรทำอย่างไร
เทคนิคการสอนแบบร่วมกันคิด คือข้อใด
ทฤษฎีพหุปัญญากล่าวว่าปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวมักจะประกอบอาชีพใด
จากทฤษฎีพหุปัญญา ผู้มีความสามารถปัญญาด้านภาษามักจะประกอบอาชีพใด
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)เป็นทฤษฎีของผู้ใด
การสอนแบบใด นักเรียนได้มีโอกาสเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้วางแผนบทเรียน ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้
แบบสืบสวนสอบสวน คือข้อใด
เทคนิคร่วมด้วยช่วยงานกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าเกณฑ์ที่วางไว้จะได้รับคำชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะได้รับรางวัล(ประสบความสำเร็จเป็นทีม)คือข้อใด
Story Line เป็นเทคนิคการสอนแบบใด
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก