หลักการจัดการเรียนการสอน ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

4 MAT เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่คล้ายกับเทคนิควิธีการสอนแบบใด
ทฤษฎีพหุปัญญากล่าวว่าปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวมักจะประกอบอาชีพใด
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)เป็นทฤษฎีของผู้ใด
ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นทฤษฎีของใคร
การสอนแบบใด นักเรียนได้มีโอกาสเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้วางแผนบทเรียน ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้
การสอนแบบใดต่อไปนี้ที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด
วิธีใดเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด
กรณีที่นักเรียนทำผิดวินัยครูควรทำอย่างไร
แบบสืบสวนสอบสวน คือข้อใด
จากทฤษฎีพหุปัญญา ผู้มีความสามารถปัญญาด้านภาษามักจะประกอบอาชีพใด
เทคนิคร่วมด้วยช่วยงานกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าเกณฑ์ที่วางไว้จะได้รับคำชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะได้รับรางวัล(ประสบความสำเร็จเป็นทีม)คือข้อใด
วิธีการสอนแบบ 4 MAT ข้อใดกล่าวถูกต้อง
การสอนแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือข้อใด
การเลือกวิธีสอนควรเลือกอย่างไร
เทคนิคการสอนแบบร่วมมือกันอ่านและเขียน
ข้อใดคือองค์ประกอบของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม
Story Line เป็นเทคนิคการสอนแบบใด
หลักการจัดการศึกษา คือ ข้อใด
เทคนิคการสอนแบบร่วมกันคิด คือข้อใด
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด คือข้อใด
ตรวจคำตอบ
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก