หลักการจัดการเรียนการสอน ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

แบบสืบสวนสอบสวน คือข้อใด
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)เป็นทฤษฎีของผู้ใด
การสอนแบบใด นักเรียนได้มีโอกาสเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้วางแผนบทเรียน ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้
เทคนิคการสอนแบบร่วมมือกันอ่านและเขียน
ข้อใดคือองค์ประกอบของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม
การสอนแบบใดต่อไปนี้ที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด
Story Line เป็นเทคนิคการสอนแบบใด
วิธีใดเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด คือข้อใด
กรณีที่นักเรียนทำผิดวินัยครูควรทำอย่างไร
เทคนิคการสอนแบบร่วมกันคิด คือข้อใด
หลักการจัดการศึกษา คือ ข้อใด
เทคนิคร่วมด้วยช่วยงานกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าเกณฑ์ที่วางไว้จะได้รับคำชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะได้รับรางวัล(ประสบความสำเร็จเป็นทีม)คือข้อใด
ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นทฤษฎีของใคร
วิธีการสอนแบบ 4 MAT ข้อใดกล่าวถูกต้อง
4 MAT เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่คล้ายกับเทคนิควิธีการสอนแบบใด
การเลือกวิธีสอนควรเลือกอย่างไร
จากทฤษฎีพหุปัญญา ผู้มีความสามารถปัญญาด้านภาษามักจะประกอบอาชีพใด
ทฤษฎีพหุปัญญากล่าวว่าปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวมักจะประกอบอาชีพใด
การสอนแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือข้อใด
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก