การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์เป็นรายข้อควรหาเฉพาะค่าใดก็เพียงพอ
จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนที่ส่งผลต่อครูคือข้อใด
การประเมินหมายถึงข้อใด
ข้อใดเป็นคุณสมบัติของความเที่ยงตรงหรือเรียกอีกชื่อว่างความตรง
การประเมินผลมีความหมายตรงกับข้อใด
จุดหมายที่สำคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อใดเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดของเครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา
นักเรียนมีโอกาสร่วมกำหนดผลการเรียนรู้และวางแผนประเมินผลการเรียนรู้คือการทำในลักษณะใด
การจะวัดพฤติกรรมแต่ละด้านให้ครอบคลุมและเหมาะสมนั้น จะต้องทำอย่างไร
ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการประเมินผล
ข้อใดเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดของการประเมินผลต่อระบบการเรียนการสอน
พฤติกรรมและการกระทำด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนคือข้อใด
ข้อใดคือการประเมินผลจากสภาพจริง
ข้อมูลจาก รูบิกส์จะสะท้อนให้ครูและผู้ปกครองทราบถึงอะไร
ข้อสอบแบบใดที่ไม่มีความเป็นปรนัย
เครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ในการวัดผลการศึกษาข้อใดสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการวัดทางการศึกษา
การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือวัดประเมินผลนักเรียนที่ดี
ข้อสอบที่ควรเลือกไว้ใช้ควรมีค่าความยาก(P)เท่าใด
ข้อใดไม่จัดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ท่านคิดว่าการวัดและการประเมินผลนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
พฤติกรรมด้านจิตพิสัยขั้นรับรู้สัมพันธ์สอดคล้องกับพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยระดับใด
ถ้าข้อมูลที่วัดได้อยู่ในมาตรานามบัญญัติ ควรเลือกใช้วิธีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางโดยใช้สถิติตามข้อใดเหมาะสมที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของข้อทดสอบข้อใดสำคัญมากที่สุด
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก