พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอายุเท่าใด
ผู้ใดต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข้อใดไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละเท่าใด
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมได้ต้องมีอายุตามข้อใด
ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละเท่าใด
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” มีฐานะเป็นอย่างไร
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหากจะครบกำหนดหมดอายุต้องทำอย่างไร
ข้อใดคือผู้ที่ประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
ข้อใดไม่ใช่ มีอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นใดได้กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือตำแหน่งใด
ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่คณะกรรมการคุรุสภา
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ตำแหน่งใดไม่ใช่วิชาชีพควบคุม ตามกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภาผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษตามข้อใด
ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการของคณะกรรมการคุรุสภาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560
ห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษตามข้อใด
ผู้ขอรับใบอนุญาต คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาตผู้ขออาจดำเนินการอย่างไร
ผู้ใดมีหน้าที่ ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตและ ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคุรุสภา
ประธานคณะกรรมการคุรุสภา ในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คือ
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก