พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ประธานคณะกรรมการคุรุสภา ในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คือ
ข้อใดไม่ใช่ มีอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” มีฐานะเป็นอย่างไร
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหากจะครบกำหนดหมดอายุต้องทำอย่างไร
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอายุเท่าใด
ผู้ใดต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นใดได้กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือตำแหน่งใด
ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่คณะกรรมการคุรุสภา
ข้อใดไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมได้ต้องมีอายุตามข้อใด
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษตามข้อใด
ข้อใดคือผู้ที่ประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
ผู้ใดมีหน้าที่ ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตและ ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคุรุสภา
ผู้ขอรับใบอนุญาต คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาตผู้ขออาจดำเนินการอย่างไร
ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละเท่าใด
ตำแหน่งใดไม่ใช่วิชาชีพควบคุม ตามกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภาผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษตามข้อใด
ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละเท่าใด
ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการของคณะกรรมการคุรุสภาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560
ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
ตรวจคำตอบ
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก