พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร
ข้อใดมีหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กศจ. ย่อมาจากข้อใด
ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ เป็นความหมายของข้อใดในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีสมาชิกจำนวนเท่าใด
ข้อใดคือ หน่วยงานการศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีอายุเท่าใด
กศจ. มีสมาชิกจำนวนเท่าใด
ก.ค.ศ. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 มีจำนวนเท่าใด
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมี จำนวน
ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
ข้อใด คือ อำนาจและหน้าที่ ก.ค.ศ.
ผู้ใดคือ ประธาน กศจ.
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก