ทดสอบ

1 / 10

“การศึกษาองค์ประกอบคัดสรรทางด้านจิตพิสัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา” ข้อใดคือ ตัวแปรตาม

2 / 10

จุดมุ่งหมายของการวิจัยข้อใดสำคัญที่สุด

3 / 10

ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

4 / 10

“ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน” ควรออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะใด

5 / 10

การเขียนเค้าโครงวิจัยเปรียบได้กับสิ่งใด

6 / 10

การทำวิจัยมีลำดับขั้นตอนตามข้อใด

7 / 10

ลักษณะงานวิจัยตรงกับข้อใดมากที่สุด

8 / 10

บทคัดย่อ อยู่ในองค์ประกอบใดของการเขียนรายงานการงานวิจัย

9 / 10

การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นวิจัยประเภทใด

10 / 10

การวิจัยประเภทใดใช้การศึกษาที่เน้นการตีความเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ

Your score is

The average score is 0%

0%

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก