คำถามที่พบบ่อย

 • เป็นระบบคลังข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ.
 • เป็นการจำลองการทดสอบในระบบออนไลน์ที่เสมือนจริง
 • ระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบทันทีหลังจากทำข้อสอบเสร็จ
 • ระบบมีการแจ้งเฉลยข้อสอบหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จทุกครั้ง
 • ระบบคลังข้อสอบของเราสามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 • สามารถเลือกทำแบบทดสอบได้มากมาย ทั้งภาค .ก และ ข.
 • ข้อสอบของเราวิเคราะห์มาจากสนามจริงจากผู้เข้าสอบ
 • ข้อสอบอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เสมอ จากทีมงานที่มีประสบการสอบระดับประเทศ
 • ข้อสอบของเราตรงตามหลักสูตรการสอบของ สพฐ. เนื่องจากมีทั้งข้อสอบจริงปีที่ผ่านมาและข้อสอบที่
 • พัฒนาขึ้นใหม่ตามเกณฑ์การสอบปีล่าสุด
 • ข้อสอบเราเป็นแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
 • คลังข้อสอบเราดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการสอบครูผู้ช่วย
 • ระบบเราจะอัพเดทข้อมูลข้อสอบให้ทันกับสภาะเหตุกาณ์ต่างๆที่เป็นปัจจุบันอยู่ทุกวัน
 • สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ราคาประหยัด ไม่ต้องพกพาหนังสือไปไหน
 • ดูผ่านแอพบ้านของครู หรือ สมาร์ทโฟนได้
 • ฝึกทำผ่านคอนพิวเตอร์ได้
 • ระบบแจ้งคะแนนทันที่ที่สอบเสร็จ
 • ระบบเฉลยข้อสอบให้ท่านได้รู้ถึงจุดอ่อน
 • ระบบแจ้งว่าท่านสอบผ่านตามเกณฑ์การสอบหรือไม่
 • ระบบมีกิจกรรมให้ทดสอบเป็นประจำ เพื่อจำลองสถานการณ์จริง

ระบบข้อสอบของเราเป็นข้อสอบที่สร้างอิงตามเกณฑ์การสอบของ สพฐ. ซึ่งประกอบไปด้วย

ภาค ก. ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

1.ความรอบรู้

– สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

– ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ

– นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

– วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

– กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ

– กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

– กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

– กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

– กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

– กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

– ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

3.ความสามารถทั่วไป

– ความสามารถด้านตัวเลข

– ความสามารถด้านภาษาไทย

– ความสามารถด้านเหตุผล และอุปมาอุปไมย

4. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา(50 คะแนน)

ภาค ข ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

1.วิชาการศึกษา

– หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

– หลักการสอนฯ

– จิตวิทยาและการแนะแนว

– การพัฒนาผู้เรียน

– การบริหารจัดการชั้นเรียน

– การวิจัยทางการศึกษา

– สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

– การวัดและประเมินผลการศึกษา

– ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

 

ถูกต้องแล้วครับ ค่าสมัครสมาชิก เพียง 350 บาท ท่านสมัครได้ที่  ลิ้งนี้เลยคลิก

 • อายุของสมาชิกนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจะมีอายุ 365 วัน หรือ 1 ปีนั่นเอง แต่ถ้าท่านต้องการต่ออายุก็สามารถแจ้งได้ที่ผู้ดูแลระบบ Line : @mr.kron คลิก
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก